Účtovníctvo
Personalistika
Mzdy
Podpora
S
Services Slovakia s.r.o.

Podpora

Naša spoločnosť svojim klientom poskytuje podporu aj nad rámec bežných konzultácií a usmernení, ktoré nastali počas plnenia pri vedení účtovníctva alebo spracovaní mzdovej agendy.

Jedná sa o tieto služby:  

Poradenské služby

Zastupovanie klienta

Korporátne služby


Poradenské služby

Bežné poradenské služby sú poskytované našim klientom k účtovnej, personálnej alebo mzdovej oblasti sú súčasťou ceny za vedenie účtovníctva a spracovanie personalistiky a miezd.

Pri špecifických a neobvyklých obchodných transakciách riešime a navrhujeme účtovné postupy v súlade so zadaním klienta k uvedenému prípadu.

V prípade nejednoznačných názorov na konkrétny problém a predchádzajúceho súhlasu klienta, pripravíme písomný podklad – informáciu pre klienta, ktorú konzultujeme s daňovým poradcom, auditorom,  pracovníkmi MF SR alebo s pracovníkmi Finančnej správy SR.

Poskytujeme konzultácie pri osobných stretnutiach u odberateľa alebo v priestoroch našej spoločnosti, prípadne vypracovávame písomné stanoviská k účtovným otázkam klientov.


Zastupovanie klienta

Klientov, ktorým spracovávame účtovnú evidenciu alebo spracovávame mzdovú agendu, zastupujeme ako splnomocnené osoby pri kontrole so štátnou a verejnou správou na základe individuálneho poverenia alebo záznamu do zápisnice pri otvorení konania pre každý prípad osobitne. Jedná sa hlavne o zastupovanie v daňovom konaní a zastupovanie pri kontrolách jednotlivých zdravotných a sociálnej poisťovne. Svojim klientom poskytujeme naše priestory na výkon jednotlivých daňových kontrol a kontrol súvisiacich so mzdovou agendou.

Okrem vyššie uvedeného, pre klientov zabezpečujeme elektronickú komunikáciu s Finančnou správou a inštitúciami zdravotného a sociálneho poistenia, obchodného registra, kde ako poverený zástupca klienta, využívame zaručený elektronický podpis (ZEP).

V rámci zastupovania klienta pri realizácií bezhotovostných prevodov na bankových účtoch, úspešne využívame elektronický produkt „Multicash“ od Tatra banky a.s. , ktorého elektronické exporty a importy sú priamo implementované do účtovnej evidencie, čím sa klientovi významne  zjednodušuje  riadenie jeho  pohľadávok a záväzkov.


Korporátne služby

Hlavný cieľom  korporátnych služieb je poskytnúť klientom široké spektrum profesionálnych služieb, vrátane administratívneho zabezpečenia celého procesu.

Takto poskytnuté služby zahŕňajú:

Založenie spoločnosti

Predaj spoločnosti

Zabezpečenie zmien obchodných spoločností

Komunikáciu s miestným štátnymi orgánmi a inštitúciami

Komunikácia s miestnymi štátnymi inštitúciami

Pre klientov, v prípade ich záujmu zabezpečíme tiež sídlo v priestoroch našej spoločnosti a komplexne sa postaráme o jeho poštu, faxovú a inú komunikáciu.

Vďaka používaniu zaručeného elektronického podpisu (ZEP) pri elektronickej komunikácií vznikajú úspory na súdnych poplatkoch do 50% oproti podaniam v listinnej forme.

Services Slovakia s.r.o.
Hlbinná 12269/1
Bratislava 821 06

Mob: +421 903 435 750
Tel:
+421 2 45641365
Fax: +421 2 45641365

E-mail: services@services-sk.sk

Úvodná stránka Aktuality Služby Kontakt

Copyright © 2015 services-sk.sk. Všetky práva vyhradené.