Účtovníctvo
Personalistika
Mzdy
Podpora
S
Services Slovakia s.r.o.

Účtovníctvo

Vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo vedieme klientom v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením MF SR č. 23 586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva pomocou výpočtovej techniky na základe predložených dokladov.

Takto poskytované služby zahŕňajú:

Zavedenie účtovnej jednotky, jej účtovníctva (návrh metód spracovania a obehu účtovných dokladov)

Vedenie účtovníctva (peňažného denníka, pokladničnej knihy, kníh došlých a odoslaných faktúr)

Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie daňového priznania k DPH

Kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov

Poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, spracovanie mesačných uzávierok

Príprava návrhu priznania dane z príjmov fyzických osôb a ostatných daní v zmysle platnej legislatívy

Jednoduché účtovníctvo - Cenník


Vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva

Podvojné účtovníctvo vedieme klientom v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva pomocou výpočtovej techniky na základe predložených dokladov.

Takto poskytované služby zahŕňajú:

Zavedenie účtovnej jednotky, jej účtovníctva (otváracia súvaha, účtová osnova, číselníky, návrh metód spracovania
  a obehu účtovných dokladov, atď.)

Vedenie účtovníctva (účtovného denníka, hlavnej knihy, analytickej evidencie, evidencie pohľadávok, záväzkov, pokladničnej knihy, atď.)

Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie daňového priznania k DPH

Kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov

Poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, spracovanie mesačných uzávierok

Príprava návrhu priznania dane z príjmov právnických osôb a ostatných daní v zmysle platnej legislatívy

Podvojné účtovníctvo - Cenník

Services Slovakia s.r.o.
Hlbinná 12269/1
Bratislava 821 06

Mob: +421 903 435 750
Tel:
+421 2 45641365
Fax: +421 2 45641365

E-mail: services@services-sk.sk

Úvodná stránka Aktuality Služby Kontakt

Copyright © 2015 services-sk.sk. Všetky práva vyhradené.